Adatvédelmi tájékoztató

1. FŐ FOGALMAK

1.1 Müller Anita egyéni vállalkozó, (székhely:1039 Budapest, Hadrianus u. 3. nyilvántartási szám: 52460986, adószám:68935373-1-41 , e-mail: bekasmegyer.tiande@fmail.com, telefon: +36/70 905 9511. alkozik

1.2 Honlap = a www.tiandebudapest.hu címen elérhető, Müller Anita által fenntartott és üzemeltetett honlap.

1.3 Webáruház = Müller Anita. által a Honlapon működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület.

1.4 Felhasználók = a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi  személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen, aMüller Anita által a Honlapon vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz vagy Müller Anitta (a továbbiakban: ”Üzemeltető”), által kezdeményezett telefonhívás (a továbbiakban: ”Kimenő hívás”), akár a felhasználó által kezdeményezett telefonhívás (a továbbiakban: ”Bejövő hívás”) útján kapcsolatba kerül vagy kapcsolatba lép (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználás”).

 1.5 Ügyfelek = Müller Anitával bármilyen termék tárgyában, a Webáruházban vagy az  általános szerződési feltételeiben foglalt más módon megkötött adásvételi szerződés vagy bármilyen más szerződés (a továbbiakban együttesen: ”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek.

1.6 AT = a jelen adatvédelmi tájékoztató és annak mindenkori, hatályos változata.

1.7 Adat, vagy Személyes adat = a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.8 Egyéb adat = a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítási címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.9 Közérdekű adat = az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a Személyes adat fogalma alá nem eső adat.

1.10 Különleges adat = minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat, és ami egyébként Közérdekű adatnak sem minősül.

 1.11 Kötelező adat = minden, Müller Anita által kért, a Honlap egyes funkcióinak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adat, így különösen a vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím, telefonszám.

1.12 Adatkezelés = adatkezelésnek minősül az Adatokon vagy az Adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az Adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.13 Adatkezelő = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

1.14 Adatfeldolgozás = az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.

1.15 Adatfeldolgozó = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából Személyes adatok feldolgozását végzi.

 1.16 Adattörlés = az Adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása nem lehetséges.

1.17 Adatzárolás = az Adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

1.18 Adattovábbítás = az Adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.

1.19 Nyilvánosságra hozatal = az Adat bármely harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.

1.20 Hozzájárulás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen AT Honlapon történő közzététele és az AT módosításának a jelen AT 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése.

1.21 Tiltakozás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának kifejezett és egyértelmű kinyilvánítása, amelyben az Adatkezeléssel szemben kifogást emel, az Adatkezelés megszüntetését vagy az Adatkezeléssel érintett Adatainak törlését kéri.

1.22 NAIH határozat = a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: ”NAIH”) NAIH-........ számú határozat, amelyekkel a NAIH a Müller Anitátt, mint adatkezelőt nyilvántartásba vette.

1.23 Hírlevél = Müller Anita. által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként elektronikus formában, így különösen e-mail illetve SMS útján kiküldött és a Tiande Hungary Kft. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató anyag.

1.24 DM levél = Müller Anita által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként postai levél formában kiküldött és a Tiande Hungary Kft. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról  stb. szóló tájékoztató anyag, melyre egyebekben a Hírlevélre vonatkozó szabályok vonatkoznak.

1.25 e-DM levél = Müller Anita által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként elektronikus levél (= e-mail) formában kiküldött és a Tiande Hungary Kft. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, nyereményjátékokról stb. szóló tájékoztató anyag, melyre egyebekben a Hírlevélre vonatkozó szabályok vonatkoznak.

1.26 Info tv. = az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény.

1.27 ÁSZF = Müller Anita mindenkor hatályos általános szerződési feltételei, amely elérhető a http://tiandebudapest.hu/Felhasznalasi-feltetelek oldalon.  

2. AZ AT HATÁLYA, AZ AT RENDELKEZÉSEINEK ELFOGADÁSA 

2.1 A jelen AT a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (a továbbiakban: ”Adatkezelés”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az Infotv. rendelkezései alapján a jelen AT hatálya nem terjed ki a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Vásárlóval kapcsolatba hozható adatokra. A jelen AT hatálya az Egyéb adatok kezelésére nem terjed ki. A Tiande Hungary Kft. a Felhasználók és a Vásárlók a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó Adatot, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, valamint a bűnügyi Adatot nem gyűjt és nem kezel.

2.2 Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen AT célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen AT a hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen AT a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2017. március 30. napja. Az AT rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

2.3 A Tiande Hungary Kft. fenntartja magának a jogot az AT módosítására. A Tiande Hungary Kft. biztosítja, hogy a hatályos AT a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az AT-nak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos AT rendelkezései az irányadóak. Az AT módosítása esetén a Tiande Hungary Kft. köteles jól látható módon jelölni az AT szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.

2.4 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek az adott Szerződés megkötésével, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen AT rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy az AT szabályait elolvasták, megértették és elfogadták.

3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI 

3.1 Az Adatkezelés biztonsága: Müller Anita. az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. Müller Anita az Adatokat nem hozza nyilvánossága, és gondoskodik arról, hogy Adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerülhessenek. Müller Anita megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen AT-ben kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglalt kógens szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag Müller Anita és a vele munkaviszonyban álló munkavállalói – vagy külön szerződéses kikötés esetén – megbízottja vagy (al)vállalkozója jogosult. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a(z al)vállalkozási szerződésben a Müller Anitával szerződő felet köteleztetni kell a jelen AT-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre.

3.2 Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. Müller Anita Adatot csak a Felhasználó, illetve Ügyfél önkéntes megadásával kezel. Müller Anita az általa kezelt Adatokat - a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve - harmadik személynek csak a Felhasználó vagy Ügyfél előzetes engedélyével, vagy a jelen AT-ben foglalt esetekben továbbítja. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt Müller Anita. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.

 3.3 Az Adatkezelés célhoz kötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat. A Tiande Hungary Kft. által a Felhasználótól, illetve az Ügyféltől kért Adat az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges Adatok körét öleli fel.

3.4 Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy Müller Anita a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, valamint nyereményjátékokról tájékoztatást küldjön, továbbá ellenőrizze a Tiande Hungary Kft. által a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát. AMüller Anita bizonyos Adatokat a Felhasználók, az Ügyfelek és a honlap védelmében használ fel.

3.5 Az Adatok tárolása: Müller Anita megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.

3.6 A Felhasználó illetve Ügyfél tájékoztatása: Müller Anita a Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnek a saját Adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Müller Anita. harmadik fél Felhasználónak, Ügyfélnek vagy sem Felhasználónak, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek – az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve – más Felhasználó vagy Ügyfél Adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.

3.7 Adatkezelés alól kizárt adatok: Müller Anita Közérdekű adatot és Különleges adatot a Felhasználóktól illetve az Ügyfelektől nem kér és nem kezel.

4. ADATKEZELÉS ÉS ADATKEZELÉSI CÉLOK 

4.1 Müller Anita a Felhasználókról és az Ügyfelekről a jelen AT-ben meghatározottakon kívül semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt.

4.2 A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlap statisztikai célból rögzíti a Felhasználó és az Ügyfél IP címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint az Ügyfél és a Felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát. A jelen pontban foglalt Adatok naplózását a Honlap automatikusan végzi el, és 1 évig tárolja.

4.3 A Felhasználó és az Ügyfél ehelyütt is kifejezetten elfogadja, hogy a Felhasználók illetve az Ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a Felhasználó illetve Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el. A süti a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A sütiket a Felhasználó illetve Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy Müller Anita ún. rövid időtartamú sütiket (= session cookies) és hosszú időtartamú sütiket (= long term cookies) használ. A rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig az Ügyfél / Felhasználó használja a Honlapot, azt követően törlődnek. A rövid időtartamú sütik alkalmazásával történő adatkezelés célja, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A hosszú időtartamú sütik célja, hogy a Müller Anita a Honlap elérése során jobb felhasználói élményt nyújtson a Felhasználónak és az Ügyfélnek. A sütik tárolási ideje a Felhasználó által használt internetböngésző beállításaitól is függ. A Felhasználó és az Ügyfél az internetböngészőben beállíthatják, hogy böngészőjük mely sütiket fogadjon, és mely sütiket utasítson el. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy az internetböngészők beállításainak lehetőségei egymástól eltérhetnek. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy valamennyi süti elfogadásának tiltása esetében a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói nem, vagy nem megfelelő módon működhetnek. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy Müller Anita funkcionalitásuk alapján megkülönböztetve használ konverziós sütiket (= conversional cookies), melyek lehetővé teszik az egyes értékesítési csatornáink elemzését, követő sütiket (= tracking cookies), melyek a konverziós sütikkel együtt pontosabb csatornaelemzést tesznek lehetővé; vásárlási szokásokat követő sütiket (= remarketing cookies), amelyek alapján a Felhasználó / Ügyfél személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap; analitikus sütiket (= analytical cookies), amelyek a Felhasználó / Ügyfél honlap használati szokásait követik; valamint nélkülözhetetlen sütiket (=inevitable cookies), amelyek alapfunkciókkal (pl. keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot.

4.4 A Felhasználó és az Ügyfél ehelyütt is kifejezetten tudomásul veszi, hogy Müller Anita az különböző szolgáltatások kódjait használhatja, melyek sütiket helyez(het)nek el a Felhasználó és az Ügyfél számítógépén. Müller Anita így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szolgáltatások kódjait használja: a Google Adwords remarketing követő kódját, amelynek célja, hogy Müller Anita a Google Display hálózatba tartozó weboldalakon remarketing hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználó és az Ügyfél számára; a Facebook pixel kódját, amelynek célja, hogy Müller Anita a Facebookon hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználó és az Ügyfél számára; a Google Analytics kódját, amelynek célja, hogy Müller Anita a Honlappal kapcsolatos látogatottsági statisztikát gyűjtsön.

4.5 A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói, nyereményjátékok stb. csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el. A Felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következő Adatait: vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím. A Felhasználó az Adatkezeléshez való Hozzájárulását a Felhasználással automatikusan megadja Müller Anita, mint Adatkezelő részére. A regisztráció csak a Kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen. A Kötelező adatok kezelésének a célja, hogy Müller Anita a megrendeléseket azonosítsa, visszaigazolja és azokat teljesítse, a megrendelés ellenértékét kiszámlázza és az Ügyféllel kapcsolatot tartson.

4.6 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamely Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során köteles Müller Anita által meghatározott Személyes adatait, illetve azok meghatározott körét megadni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés megkötése, vagy annak bármilyen okból történő elmaradása esetében Müller Anita az Ügyfél kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig az általa megadott Személyes adatokat marketing- és statisztikai célokra jogosult felhasználni. Így az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során megadott e-mail címe vagy más Adata alapján Müller Anita más, olyan internetes felületeken is megjeleníthet Müller Anitaáltal az Ügyfél számára relevánsnak tartott reklámhirdetéseket, amely internetes felületeken az Ügyfél ugyanazt az e-mail címét vagy más Adatát használja, mint amit a Szerződés megkötésekor Müller Anitarészére megadott. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során megadott telefonszámára Müller Anita sms-ben a Tiande Hungary Kft. által az Ügyfél számára relevánsnak tartott reklámhirdetéseket, és egyéb, Müller Anita munkájával összefüggő körülményekről szóló üzeneteket küldhet. A jelen pontban meghatározott adatkezelés célja Müller Anita Termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, valamint az Ügyfél Müller Anita munkájával összefüggő körülmények változásáról történő tájékoztatása.

4.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Müller Anita a Felhasználó által megadott Adatok közül a névre, címre, szállítási címre, e-mail címre és telefonszámra vonatkozó Adatokat a megrendelés teljesítése céljából az alábbi harmadik személyek felé továbbíthatja: GLS HUNGARY – futárszolgálat (2351 Alsónémedi GLS Európa u.2., cégj.sz.: 13 09-111755, adószám 12369410-2-44, közösségi adószám: HU12369410)

KBOSS.hu Kft.  - online számlázó (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cégjegyzékszám: 01-09-303201; adószám: 13421739-2-41)

4.8 Regisztrációhoz kötött felhasználás esetén a Felhasználó a regisztrációját bármikor módosíthatja vagy törölheti a Honlap Saját fiók szekciójában. Az Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció törlése nem jeleni a regisztráció során megadott Adatok törlését, ezért az Adatokat Müller Anita a Felhasználó kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja. A regisztráció során megadott Adatok törlésére a jelen AT 4.13 pontjában foglaltak az irányadók.

4.9 A Felhasználónak és az Ügyfélnek lehetősége van Hírlevelekre történő feliratkozásra. Müller Anita a Hírlevelet elektronikusan e-mail illetve SMS formájában küldi el a Felhasználónak. A Felhasználó és az Ügyfél a Hírlevélre történő feliratkozását követően a Tiande Hungary Kft. a Hírlevelet mind e-mail, mind SMS formájában egyaránt jogosult kiküldeni. A Felhasználó és az Ügyfél az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a Felhasználó Müller Anita által meghatározott Személyes adatait, illetve azok meghatározott körét adja meg. A Felhasználó a Hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatait bármikor módosíthatja a holnap Saját fiók szekciójában, illetve mind az e-mailben, mind az SMS-ben küldött Hírlevélről a webshop@tiande.hu e-mail címre küldött e-maillel iratkozhat le. A Felhasználó és az Ügyfél az e-mailben, illetve az SMS-ben küldött Hírlevélről külön-külön is leiratkozhat. Az SMS Hírlevélről történő leiratkozás módjáról Müller Anita az SMS-ben kiküldött Hírlevélben is tájékoztatja a Felhasználót és az Ügyfelet. Az SMS Hírlevélről SMS-ben leiratkozni nem lehet. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait Müller Anita a Felhasználó kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

4.10 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Müller Anita a Felhasználó által megadott Adatok közül a névre és az e-mail címre  vonatkozó Adatokat hírlevélküldés céljából az alábbi harmadik személyek felé továbbíthatja: Virtualcom Szoftverház Kft. - hírlevélküldő szolgáltatás (Székhely: 6034 Helvécia, Taál B. u. 23. Adószám: 23923555-2-03 Cégjegyzékszám: 03-09-124560)

4.11 A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről, valamint kérheti Adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Müller Anita a Felhasználó illetve az Ügyfél kérelmére, legkésőbb 10, azaz tíz munkanapon belül tájékoztatást ad a Felhasználónak illetve az Ügyfélnek az általa kezelt felhasználói- illetve ügyféladatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy Müller Anita az Info tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott okból megtagadhatja. A tájékoztatás megtagadása esetén Müller Anita írásban közli az érintett Felhasználóval illetve Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Felhasználó vagy az Ügyfél jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat.

4.12 Müller Anita a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adatok valóságtartalmát nem ellenőrzi, és az Adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozik felelősséggel. Az Adatot Müller Anita helyesbíti, ha az ezt a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri. Ha a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Adat Müller Anita rendelkezésére áll, az Adatot Müller Anita helyesbíti.

4.13 Az Adatot Müller Anita törli, ha az Adat kezelése esetlegesen jogellenes, a törlést a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri, az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az Adat törlését a bíróság vagy a NAIH elrendelte. Müller Anita az Adatot a Felhasználó illetve az Ügyfél törlés iránti kérelmének kézhezvételét követő 5, azaz öt munkanapon belül törli. Törlés helyett Müller Anita. zárolja az Adatot, ha a Felhasználó, illetve az Ügyfél ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Adatot Müller Anita kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Adat törlését kizárta. Az Adat törléséről vagy zárolásáról Müller Anita az érintett Felhasználót illetve Ügyfelet tájékoztatja, kivéve, ha ennek elmaradása az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

TOVÁBB