A TianDe Társaság Disztribútorainak Etikai Kódexe

 

 

A TIANDE TARSASÁG MINDEN REGISZTRÁLT DISZTRIBÚTORA KÖTELEZI MAGÁT, HOGY SZIGORÚAN BETARTJA AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT SZABÁLYOKAT.

 

 

 

 

 • A Disztribútor szavakban és cselekedeteivel is mindig és mindenhol betartja a regisztrációs feltételeket és a TianDe Társaság Disztribútorainak Etikai Kódexét.
 • A Disztribútor tartja magát az egységes árpolitikához.
 • A Disztribútor jól ismeri és használja is a társaság termékeit annak érdekében, hogy képes legyen azokat másoknak meggyőző módon kínálni.
 • A Disztribútor teljes és hiteles tájékoztatást ad a társaság termékeiről és üzleti tevékenységéről, a termékek hatékonyságát és az elérhető bevételeket illetően tartózkodik a túlzásoktól és a valóságtól elrugaszkodó kijelentésektől.
 • A Disztribútor nem gyakorol nyomást a potenciális ügyfelekre és Disztribútorokra, tiszteletben tartva azoknak a kapott információ minőségére és a társasággal kialakítandó együttműködésre vonatkozó szabad döntési jogát.
 • A Disztribútor a haszon elérése érdekében végzett üzleti tevékenységét oly módon folytatja, hogy a vele együttműködőknek is lehetősége legyen haszonra szert tenni.
 • A Disztribútor minden képességét latba veti azok oktatása és ösztönzése érdekében, akiknek ő a Szponzora. A Disztribútor minden kötelezettségét teljesíti, amelyeket saját Disztribútorai és ügyfelei vonatkozásában magára vállalt.
 • A Disztribútor figyelmes és jóindulatú hozzáállást tanúsít minden Disztribútorral szemben, függetlenül az azok által elért szinttől és attól, hogy azok az ő struktúrájának tagjai vagy sem.
 • A Disztribútor lojálisan viszonyul az üzlettársakhoz (tartózkodik más Disztribútorok átregisztrálásától).
 • A Disztribútor igyekszik minden felmerülő véleménykülönbséget igazságosan, és a mások iránt tanúsított megértés szellemében megoldani.
 • A Szponzorként is funkcionáló Disztribútornak erkölcsi felelőssége, hogy a struktúrájába tartozó minden Disztribútor ismerje a TianDe társaság Disztribútorainak Etikai kódexét.
 • A Disztribútor tisztességesen végzi munkáját és tudatában van annak, hogy viselkedése, szavai és tettei a legkülönbözőbb következményekkel járhatnak.

 

Fogalmak és DEFINÍCIÓK

 

 1. Alapvető rendelkezések
 1. A Disztribútorok regisztrálása a TianDe társaságban
 2. A házastársak és rokonok tevékenységének szabályozása
 3. Szponzorváltás
 4. A regisztráció törlése
 5. A Disztribútorokra Szponzorként háruló kötelezettségek
 6. A társaság tevékenységével kapcsolatos jogok és kötelezettségek átruházása
 7. Átregisztrálás
 8. A Disztribútor bónusza
 9. A struktúrák működésének stabilitása
 10. Együttműködés más cégekkel
 11. Bizalmas adatkezelési és titoktartási szerződés
 12. Reklám- és tájékoztató tevékenység
 13. Viselkedési szabályok a Szolgáltató és Dealerközpontokban
 14. A TianDe Etikai kódexének megsértése. Szankciók
 15. A társaság Etikai kódexének és egyéb irányadó szabályainak módosítása

 

 

 1. Fogalmak és DEFINÍCIÓK

Disztribútor – a Jogtulajdonostól arra feljogosított Szolgáltató központon (Dealerközponton) keresztül azonosító számot kapó vagy a társaság internetes honlapján az online regisztrációt elvégző, egy engedélyezett Szolgáltató vagy Dealerközponttal ügynöki szerződést kötő és az érvényes törvényekkel, valamint a TianDe társaság Disztribútorainak Etikai kódexével összhangban dolgozó természetes vagy jogi személy.

ID-szám – Regisztrációs azonosító szám– a TianDe Jogtulajdonosa Egységes informatikai-analitikai központjában történő regisztrációja során a Disztribútornak a számítógépes nyilvántartás céljából adott szám. Minden Disztribútor kizárólag egy regisztrációs ID-számmal rendelkezhet.

Szponzor – Információs szponzor – egy másik Disztribútort az üzleti tevékenységbe személyesen bevonó Disztribútor a bevont Disztribútor információs szponzora.

Struktúra – a legalsó szinttel bezárólag a Szponzor szervezetének minden, hierarchikus rendben elhelyezkedő Disztribútora. Az első generációs Disztribútorok szervezetükkel együtt a Szponzor szervezetének ágait képezik. A szervezetet képező ágak száma megegyezik a Szponzor szervezetének első szintjét képező Disztribútorainak számával.

SP – Saját forgalom – a Disztribútor egyhavi, személyes vásárlásai. Figyelembe veendő a státusz odaítélésénél és a bónusz kiszámításánál. Havi rendszerességgel mért mutató.

CsP – Csoportforgalom – a Szponzor, valamint a Szponzor struktúrájába tartozó összes Disztribútor által elért SF összege, függetlenül attól, hogy a Disztribútorok a struktúra mely szintjén találhatók. Havi rendszerességgel mért mutató.

Szint – Generáció – a Disztribútor által a struktúrában a Szponzor szempontjából elfoglalt hely. Az a Disztribútor, akinek egy másik Disztribútor az információs szponzora, a másik Disztribútor első generációjának minősül. Következésképpen második generációs Disztribútornak minősül az a Disztribútor, akinek egy első generációs Disztribútor az információs szponzora, és így tovább.

P – Pont) – az áru értékének a bónusz kiszámításának alapját képező egyezményes mértékegysége.

 

Státusz Besorolás – a Disztribútor előmenetelét tükröző mutató.

K, VIP, J,

Inst, P, Mest,

Men, IG, GIG, EIG,

AIG, GYIG, RIG,

ZIG, SIG,

BIG, Grand BIG,

Csillag BIG,

Galaktikus BIG.

 

Státuszok – Konzultáns, VIP-ügyfél, Jelölt, Instruktor, Partner, Mester, Menedzser, Igazgató, Grand igazgató, Ezüst igazgató, Arany igazgató, Gyöngy igazgató, Rubin igazgató, Zafír igazgató, Smaragd igazgató, Briliáns igazgató, Grand Briliáns igazgató, Csillag Briliáns igazgató, Galaktikus Briliáns igazgató.

B – Bónusz – az aktív Disztribútor számára a társaság marketingtervének megfelelően, havonta megfizetett díjazás. Formája lehet ügynöki vagy bizományosi díjazás. A TianDe marketingterve által nyújtott előnyök teljes mértékben a vállalkozói státuszban tevékenykedő Disztribútorokat illetik meg. Ha egy Disztribútor csak termékfogyasztó, az őt megillető előny az áruk kedvezményes áron történő beszerzésének lehetőségére korlátozódik, és bónusza az általa vásárolt termékek árában fejeződik ki.

Disztribútori ár – az az ár, amelyen a Disztribútorok az általuk elért státusztól függetlenül a termékeket megvásárolják.

Kiskereskedelmi ár – az ügyféleladások estében alkalmazandó, a Tiande Jogtulajdonosa által ajánlott ár. A Disztribútori árhoz képest felszámítandó pótfelár mértéke 54%. A fogyasztók számára történő értékesítés során alkalmazandó, rögzített ár.

Regionális felár – a TianDe üzleti közösség az egységes árpolitikát alkalmaz. Nagy távolságok és termékszállítási nehézségek esetén a TianDe Jogtulajdonosának jogában áll ajánlani egy százalékos értéket, amellyel a kiskereskedelmi ár megemelhető.

WEB-iroda – a Disztribútor saját online internetes irodája, amely feltünteti a struktúrájához tartozó összes Disztribútor által végzett munka eredményét (SP, CsP, státusz).

SZK – Szolgáltató központ – a TianDe áruvédjegyeivel ellátott termékeket terítő, valamint a Disztribútorokat és a fogyasztókat a TianDe teljes termékválasztékával és nyomtatott kiadványaival ellátó jogi személy vagy egyéni vállalkozó.

DK – Dealerközpont – A Jogtulajdonossal franchise szerződést (kereskedelmi koncessziós szerződést) kötő és e szerződés minden előírását betartó Szolgáltató központ.

 

EIAK – a TianDe Egységes informatikai- analitikai központja – A Jogtulajdonosnak a Disztribútorok által a TianDe minden olyan Dealer- és Szolgáltató központjában megejtett vásárlásokkal kapcsolatos információkat összesítő és feldolgozó szervezeti alegysége, amelyek a Jogtulajdonossal megkötött franchise-szerződéssel, valamint a Jogtulajdonosnak a TianDe üzleti rendszere használatára és a TianDe áruvédjegyeivel ellátott termékek értékesítésére vonatkozó írásbeli engedélyével rendelkeznek. Az elszámolásokat a TianDe marketingtervével összhangban kell elvégezni. Az elszámolások végeredményét a Dealer- és Szolgáltató központok által a TianDe Disztribútorainak az elszámolási időszakban elért eredmények alapján megfizetendő ügynöki díjazások összege képzi.

A TianDe Etikai ellenőrző szolgálata – az Egységes informatikai-analitikai központ szervezeti alegysége, amelynek feladata az Etikai kódex megsértésével kapcsolatos kérdések kivizsgálása.

 

 1. Alapvető rendelkezések

1. A Disztribútorok regisztrálása a TianDe társaságban

1.1. A regisztrálás rendje.

1.1.1. Disztribútor lehet minden, a lakóhelye szerinti ország törvényei értelmében cselekvőképes ember.

1.1.2. A társaság leendő Disztribútorainak regisztrálniuk kell magukat a www.tiande.ru internetes honlapon.

1.1.3. A Disztribútor regisztrálásának előfeltétele, hogy a jelölt kitöltse a regisztrációs szerződés Szponzorra vonatkozó részét.

1.1.4. A jelöltnek a regisztrációs szerződést hibátlanul kell kitöltenie. Ha a kitöltés során hibát vétettek, aminek következtében a jelölt regisztrálására más Szponzor struktúrájában került sor, a bónuszt (B) nem kell elszámolni. A jelöltnek a tévedésről tájékoztatnia kell az EIAK-t és az 1.3. sz. pontban leírtaknak megfelelően kérvényeznie kell a regisztrációs szerződés kitöltése során elkövetett hibák kijavítását.

1.1.5. A regisztrációs szerződés nyilvántartásba vételével, illetve az együttműködés újraindításával egyidejűleg a jelölt nem rendelkezhet másik, meghatározatlan időre érvényes regisztrációs szerződéssel (ID-számmal). Amennyiben megállapítást nyer, hogy a társaságnál már regisztrációval rendelkező Disztribútor aláírt egy regisztrációs szerződést vagy megújította a korábbi szerződését, a későbbi időpontban nyilvántartásba vett vagy megújított regisztrációs szerződés (ID-szám) érvénytelennek minősül, a Disztribútorral szemben pedig érvényesíteni kell a 14. sz. pontban ismertetett szankciókat.

1.1.6. A papíralapú regisztrációs szerződést a jelöltnek személyesen kell aláírnia. Ettől eltérő esetben, illetve ha a szerződésen nincs aláírás, a kitöltött szerződést érvénytelennek kell tekinteni.

1.1.7. Ajánlatos, hogy a regisztrációs szerződés kitöltése során a jelölt az őt elsőként az együttműködésbe bevonó és a társaság által kínált lehetőségeket neki elsőként bemutató Disztribútort jelölje meg Szponzorának. Mindamellett a Szponzor végleges megválasztásának joga a jelöltet illeti.

1.1.8. Abban az esetben, ha a jelöltnek vannak a társaságban már korábban regisztrált hozzátartozói, a Szponzort a 2. sz. pontban leírtakkal összhangban kell megválasztani.

1.1.9.  A társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelölt által kitöltött regisztrációs szerződés nyilvántartásba vételét elutasítsa.

1.2. A Disztribútor felelősségvállalása.

A jelölt regisztrálását akadályozó bármely ténynek a jelölt részéről történő eltitkolása az Etikai kódexben foglalt rendelkezések és a regisztrációs feltételek megsértésének minősül. A regisztrációs szerződést kézjegyével ellátó bármely jelölt aláírásával egyszersmind megerősíti, hitelesíti, garantálja, illetve kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a társaságban történő regisztrálás időpontjában és annak érvényességi ideje alatt:

1.2.1. Az 1.1. szakaszban ismertetett minden követelménynek megfelel.

1.2.2. A regisztrációs szerződésben foglalt követelményekkel és a hatályos törvényekkel összhangban jogosult a regisztrálásra.

1.2.3. Nem folytat az Etikai kódexben foglaltakkal ellentétes vagy a regisztrációra vonatkozó előírásokat sértő tevékenységet.

1.2.4. A társaságnak semmiféle kárt nem okoz.

1.2.5. A regisztrációs szerződésben magára vonatkozóan az igazságnak megfelelő adatokat közölt.

1.3. A regisztráció során elkövetett hibák javítása.

1.3.1. Ha a regisztrációs szerződésben a Disztribútor személyi adatait (pl. nevét, címét, telefonszámait stb.) tévesen tüntették fel, azok helyesbítéséhez a saját web-iroda „Profil” menüpontját kell használni, vagy a TianDe EIAK-ba el kell juttatni egy a regisztráció menetében vétett hibák kijavítására vonatkozó kérvényt.

1.3.2. Amennyiben a regisztrációs szerződés kitöltése során olyan hibát vétettek, amelynek eredményeként a Disztribútort más Szponzor struktúrájában regisztrálták, a Disztribútornak a regisztráció időpontjától számított két hónapon belül joga van beadni az EIAK-ba egy a regisztráció során vétett hiba kijavítására irányuló, a regisztrációs adatlap kitöltésének időpontjába megjelölt Szponzor, illetve egy legalább Rubin igazgatói vagy annál magasabb státuszú magasabb Szponzor aláírásával hitelesített kérvényt. A beadott dokumentum alapján az EIAK kijavítja a hibát.

1.3.3. A regisztráció során vétett hibák kijavítását igénylő kérvényt a Disztribútor vagy annak Szponzora eljuttathatja személyesen a TianDe EIAK-ba, vagy továbbítható e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus címre.

 

2. A házastársak és rokonok tevékenységének szabályozása

2.1. A házastársak regisztrálásának és tevékenységének rendje.

2.1.1. A hivatalos házastársi kapcsolatban lévő házastársakat családi regisztrációs szerződés kitöltésével egyetlen regisztrációs azonosító szám alatt, vagy külön, egyedi regisztrációs szerződésekkel is be lehet regisztrálni. Utóbbi esetben a társaságba elsőnek beregisztrált házastárs lesz a másik Szponzora.

2.1.2. A családi regisztrációs szerződéssel történő regisztráláshoz a Disztribútoroknak egy megadott formátumú nyilatkozatot kell kitölteniük, csatolva ahhoz a két házastárs személyi igazolványa és a házassági anyakönyvi kivonat másolatát.

2.1.3. A családi regisztrációs szerződéssel elsőként regisztrált Disztribútor a szerződés első, míg a másodikként regisztrált Disztribútor annak második tulajdonosának minősül.

2.1.4. A regisztrációs hivatalos házastársi kapcsolatban élő Disztribútornak a regisztrációs szerződés aláírása során tudatában kell lennie, hogy a társaságban nem regisztrált házastársának a társaság üzleti kereteiben végzett bármely tevékenysége úgy fog minősülni, mint az ő kérése és az őt megillető jogok saját részéről történt átruházása alapján végzett tevékenység. Ennek alapján a társaságban regisztrált házastárs a társaság Disztribútorának nem minősülő házastársa bármely olyan tevékenységéért felelősséggel tartozik, amely megsérti az Etikai kódexet.

2.1.5. Házastársaknak nem lehet eltérő Szponzora és nem tevékenykedhetnek külön struktúrákban. Amennyiben a társaság tudomására jut, hogy a regisztráció céljából leadott regisztrációs szerződés hamis adatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a jelölt házas-e, vagy házastársa Disztribútor-e vagy sem, a szóban forgó szerződés érvénytelennek minősül és a jelölt regisztrálását meg kell tagadni.

2.1.6. Ha a társasággal üzleti kapcsolatban álló, különböző struktúrákban dolgozó két Disztribútor összeházasodik, jogukban áll megtartani regisztrációs azonosító számukat és struktúrájukat, vagy további tevékenységüket folytathatják egy struktúrában, ebben az esetben azonban struktúrájuk a Szponzorok korábbi vonalán marad (azaz a házastársak egyike struktúráját otthagyja a korábbi szponzori ágon).

2.1.7. A TianDe marketingtervének a családi regisztrációs szerződésekre és az egyes Disztribútorokra vonatkozó feltételei azonosak.

2.1.8. A családi regisztrációs szerződés alapján regisztrált Disztribútorok az Igazgató szint elérése esetén járó elismerést két külön tanúsító oklevél és kitüntetés formájában kapják meg. A regisztrációs szerződés mindkét tulajdonosa a besorolást elérő személynek minősül.

2.1.9. Amennyiben a házastársak külön regisztrációs azonosító szám alatt dolgoznak, mindkettejük eredményeit külön kell figyelembe venni.

2.1.10. Válás, a társas viszony felbontása.

A családi regisztrációs szerződéssel regisztrált házaspár válása (a társas viszony felbontása) esetén a Disztribútoroknak az EIAK-hoz egy nyilatkozatot kell eljuttatniuk, csatolva ahhoz (válás esetén) a válásról szóló anyakönyvi kivonat másolatát. A családi regisztráció megszüntetése után a családi regisztrációs szerződés egyik tulajdonosa jogosult bármikor és bármely szponzori ágon újra regisztrálni a társaságban. A létező struktúra a családi regisztrációs szerződés regisztrációs azonosító száma alatt osztatlanul megmarad. Az új regisztrációs szerződést kitöltő Disztribútor újoncnak minősül, a családi regisztrációs szerződés alapján szerzett besorolását és bónuszát elveszíti.

2.1.10.1.Ha a családi regisztrációs szerződés felmondása esetén a szerződés tulajdonlását illetően a házastársak közös megegyezésre tudnak jutni, egyikük megtarthatja a korábbi regisztrációs azonosító számot, az első Disztribútor javára lemondó másik Disztribútor pedig jogosult új regisztrációs szerződést kitölteni és saját ID-t kapni.

2.1.10.2. Amennyiben a családi regisztráció megszüntetése esetén a házastársak nem tudtak közös megegyezésre jutni, a regisztrációs azonosító szám a regisztrációs szerződés első tulajdonosáé marad.

2.2. A rokonok regisztrálásának és tevékenységének rendje.

2.2.1. A Disztribútor közeli rokonai (szülők, gyerekek) regisztrálhatják magukat a társaságban, de csak ugyanabban a struktúrában egy szinttel lejjebb.

2.2.2. Kivételes esetben közeli rokonok (szülők, gyerekek) regisztrálhatók különböző szponzori ágakon, amihez a rokonoknak az EIAK-tól engedélyt kell kapniuk.

2.2.3. Amennyiben az EIAK tudomására jut, hogy a regisztráció céljából leadott regisztrációs szerződés hamis adatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a jelölt a Disztribútor közeli rokona-e vagy sem, a szóban forgó szerződés érvénytelennek minősül és a jelölt regisztrálását meg kell tagadni.

3. Szponzorváltás

3.1. Ha egy Disztribútor Szponzort akar váltani, azt az EIAK-nál írásban kell kérvényeznie, megjelölve a szponzorváltás szükségességére utaló okokat (tényeket, eseményeket). A kérvényhez csatolni kell a struktúra összes felettes Szponzorának és az új Szponzor írásbeli jóváhagyását. A kérelem megvizsgálására megszabott határidő egy naptári hónap.

3.2. A Szponzort váltó Disztribútor által felépített teljes struktúra az első Szponzor korábbi struktúrájában marad.

3.3. Amennyiben a számára előterjesztett indokokat nem tartja kielégítőnek, az EIAK-nak jogában áll egyoldalúan (indokolási kötelezettség nélkül) elutasítani a Disztribútor szponzorváltásra vonatkozó kérelmét. A Szponzorváltással kapcsolatos döntést minden esetben egyedi elbírálás alapján kell meghozni, s az kiegészülhet speciális feltételekkel és a Disztribútorral, illetve annak magasabb Szponzorával szemben támasztott követelményekkel.

3.4. Kivételes esetekben, ha a Disztribútorok és azok struktúrája Szponzor nélkül marad, az EIAK jogosult őket más Szponzorokhoz csatolni, de ugyanabban a szponzori struktúrában, az összes felsőbb Szponzor egyetértésével és az adott ügyre vonatkozó speciális feltételek mellett.

 

4. A regisztráció törlése

4.1. A regisztráció törlése (érvényességi idejének lezárása).

4.1.1. A regisztráció automatikusan Törlésre kerül, ha valaki a regisztrálása időpontjától eltelt hat hónap során egyáltalán nem vásárol a társaság termékeiből. A regisztráció törlését követően bármikor újra be lehet regisztrálni, megválasztva a struktúrát és a Szponzort.

4.2. A regisztrációs szerződés (ID-szám) érvénytelenítése a Disztribútor kezdeményezésére.

4.2.1. A Disztribútornak joga van bármikor beszüntetnie tevékenységét, írásos nyilatkozatban tájékoztatva erről az EIAK-t.

4.2.2. A Disztribútor regisztrációs szerződése a Szponzorral egyeztetett nyilatkozat kézhezvételét követő egy hónapon belül kerül törlésre.

4.3. A regisztrációs szerződés (ID-szám) érvénytelenítése a társaság kezdeményezésére..

4.3.1. A társaságnak jogában áll saját döntése alapján érvényteleníteni a Disztribútor regisztrációs szerződését, amennyiben az megsértette az Etikai kódexet.

4.3.2. A Disztribútor regisztrációs szerződésének (ID-számának) a társaság kezdeményezésére történő törlése esetén a Disztribútor nem jogosult a társaságtól bárminemű kifizetést vagy kárpótlást követelni. Az ID-szám törlését követően a Disztribútor köteles azonnal beszüntetni tevékenységét, valamint a társaság szellemi tulajdonát képező árumegjelölések, kereskedelmi védjegyek, céghez köthető megnevezések, emblémák, logók és egyéb tárgyak használatát.

4.3.3. Amennyiben egy Arany igazgató, vagy annál magasabb besorolással rendelkező Disztribútor ID-számának törlésére a társaság Etikai kódexében rögzített szabályok megsértése okán kerül sor, a Disztribútor szerződésszáma (ID-száma) befagyasztásra kerül (az igazgató családi és utóneve „TianDe” elnevezésre változik), megőrizve a struktúrát. Mind e közben a struktúra nem kerül feljebb a felsőbb Szponzorhoz.

4.4. Tevékenység a regisztrációs szerződés (ID-szám) törlése után.

A regisztrációs szerződés (ID-szám) törlését követően a Disztribútor köteles azonnal beszüntetni tevékenységét, valamint a társaság szellemi tulajdonát képező árumegjelölések, kereskedelmi védjegyek, céghez köthető megnevezések, emblémák, logók és egyéb tárgyak használatát.

4.5. A struktúra átkerülése a regisztrációs szerződés (ID-szám) törlése után.

4.5.1. Amennyiben egy Arany igazgatónál alacsonyabb besorolású Disztribútor szünteti meg együttműködését a társasággal, annak struktúrája a 25/75% = 1 szponzori mutatót teljesítő, aktív felsőbb Szponzorhoz kerül.

4.5.2. Amennyiben egy Arany igazgató, vagy annál magasabb besorolással rendelkező Disztribútor ID-számának törlésére kerül sor, a Disztribútor szerződésszáma (ID-száma) befagyasztásra kerül (az igazgató családi és utóneve „TianDe” elnevezésre változik), megőrizve a struktúrát. Mind e közben a struktúra nem kerül feljebb a felsőbb Szponzorhoz.

4.6. A társasággal folytatott együttműködés újrakezdése.

4.6.1. A társasággal együttműködését a 4.1.1. pontban foglaltak alapján megszüntető Disztribútor bármikor újra regisztráltathatja magát a társaságban, vagy megújíthatja korábbi ID-számát, amennyiben egy Szolgáltató központban vagy az Online Business Center-ben vásárol a társaság termékeiből.

4.6.2. A társasággal együttműködését a 4.2. pontban foglaltak alapján megszakító Disztribútor legkorábban a regisztrációs szerződése érvénytelenítésétől számított hat hónap múlva regisztráltathatja magát újra a társaságban.

4.6.3. A társasággal együttműködését a 4.2. és 4.3. pontban foglaltak alapján megszakító Disztribútor házastársa és/vagy közeli hozzátartozója legkorábban a Disztribútor regisztrációjának megszűnésétől számított hat hónap múltán regisztráltathatja magát a társaságban.

4.6.4. Az EIAK fenntartja magának a jogot, hogy az újraregisztrálást elutasítsa, vagy az arra megállapított tilalmi időszakot meghosszabbítsa, amennyiben

 • abban (a Disztribútor vonatkozásában inaktív) időszakban, amikor nem került sor vásárlásra, a Disztribútor disztribútori áron saját használatra vásárolt termékeket, azokat értékesítette, szponzori tevékenységet végzett vagy jelölteket keresett Disztribútornak, ügyintézőként dolgozott egy Szolgáltató központban, illetve valamilyen módon a társasággal összefüggésbe hozható tevékenységet végzett;
 • a Disztribútor a társasággal együttműködését a 4.3. pontban foglaltak alapján szüntette meg.

4.6.5. Amennyiben egy Disztribútor a társasággal folytatott korábbi együttműködést újrakezdi, a korábban általa létrehozott struktúrát nem kapja vissza.

 

5. A Disztribútorokra Szponzorként háruló kötelezettségek

A Szponzorként is tevékenykedő Disztribútorra további kötelezettségek is hárulnak:

5.1. Tájékoztatni az együttműködésbe bevonni kívánt jelölteket a regisztráció feltételeiről, és megismertetni velük az Etikai kódexet.

5.2. Minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy a struktúrájához tartozó Disztribútorok betartsák a regisztrációra vonatkozó feltételeket és az Etikai kódexet, valamint a vonatkozó törvényi előírásokat.

5.3. A társaság által ajánlott módszerekkel és eljárásokkal összhangban oktatni és motiválni a struktúrájához tartozó Disztribútorokat.

5.4. Állandó kapcsolatot tartani a struktúrájához tartozó Disztribútorokkal.

5.5. A regisztrációra vonatkozó feltételek és az Etikai kódex betartásával személyes példát mutatni a struktúrájához tartozó Disztribútoroknak.

5.6. Motiválni a Disztribútorokat, hogy részt vegyenek a társaság és a struktúra rendezvényein.

 

6. A társaság tevékenységével kapcsolatos jogok és kötelezettségek átruházása

6.1. A jogok és kötelezettségek örökség útján történő átadása.

6.1.1. A Disztribútor elhalálozása esetén annak (a társaság tevékenységével kapcsolatos) jogai és kötelezettségei a Disztribútor törvényes örökösére szállnak.

A TianDe társaság Disztribútorainak Etikai kódexe

ÉN, ………………………………………………………………………                   

A TIANDE TARSASÁG DISZTRIBÚTORAKÖTELEZEM MAGAMAT, HOGY A TÁRSASÁGNÁL VÉGZETT ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEM SORÁN SZIGORÚAN BETARTOM AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT SZABÁLYOKAT.

 • A Disztribútor szavakban és cselekedeteivel is mindig és mindenhol betartja a regisztrációs feltételeket és a TianDe társaság Disztribútorainak Etikai kódexét.
 • A Disztribútor tartja magát az egységes árpolitikához.
 • A Disztribútor jól ismeri és használja is a társaság termékeit annak érdekében, hogy képes legyen azokat másoknak meggyőző módon kínálni.
 • A Disztribútor teljes és hiteles tájékoztatást ad a társaság termékeiről és üzleti tevékenységéről, a termékek hatékonyságát és az elérhető bevételeket illetően tartózkodik a túlzásoktól és a valóságtól elrugaszkodó kijelentésektől.
 • A Disztribútor nem gyakorol nyomást a potenciális ügyfelekre és Disztribútorokra, tiszteletben tartva azoknak a kapott információ minőségére és a társasággal kialakítandó együttműködésre vonatkozó szabad döntési jogát.
 • A Disztribútor a haszon elérése érdekében végzett üzleti tevékenységét oly módon folytatja, hogy a vele együttműködőknek is lehetősége legyen haszonra szert tenni.
 • A Disztribútor minden képességét latba veti azok oktatása és ösztönzése érdekében, akiknek ő a Szponzora. A Disztribútor minden kötelezettségét teljesíti, amelyeket saját Disztribútorai és ügyfelei vonatkozásában magára vállalt.
 • A Disztribútor figyelmes és jóindulatú hozzáállást tanúsít minden Disztribútorral szemben, függetlenül az azok által elért szinttől és attól, hogy azok az ő struktúrájának tagjai vagy sem.
 • A Disztribútor lojálisan viszonyul az üzlettársakhoz (tartózkodik más Disztribútorok átregisztrálásától).
 • A Disztribútor igyekszik minden felmerülő véleménykülönbséget igazságosan, és a mások iránt tanúsított megértés szellemében megoldani.
 • A Szponzorként is funkcionáló Disztribútornak erkölcsi felelőssége, hogy a struktúrájába tartozó minden Disztribútor ismerje a TianDe társaság Disztribútorainak Etikai kódexét.
 • A Disztribútor tisztességesen végzi munkáját és tudatában van annak, hogy viselkedése, szavai és tettei a legkülönbözőbb következményekkel járhatnak.

 

Fogalmak és DEFINÍCIÓK

 

 1. Alapvető rendelkezések
 1. A Disztribútorok regisztrálása a TianDe társaságban
 2. A házastársak és rokonok tevékenységének szabályozása
 3. Szponzorváltás
 4. A regisztráció megszűnése
 5. A Disztribútorokra Szponzorként háruló kötelezettségek
 6. A társaság tevékenységével kapcsolatos jogok és kötelezettségek átruházása
 7. Átregisztrálás
 8. A Disztribútor bónusza
 9. A struktúrák működésének stabilitása
 10. Együttműködés más cégekkel
 11. Bizalmas adatkezelési és titoktartási szerződés
 12. Reklám- és tájékoztató tevékenység
 13. Viselkedési szabályok a Szolgáltató és Dealer központokban
 14. A TianDe Etikai kódexének megsértése. Szankciók
 15. A társaság Etikai kódexének és egyéb irányadó szabályainak módosítása

 

 

 1. Fogalmak és DEFINÍCIÓK

Disztribútor – a Jogtulajdonostól arra feljogosított Szolgáltató központon (Dealer központon) keresztül azonosító számot kapó vagy a társaság internetes honlapján az online regisztrációt elvégző, egy engedélyezett Szolgáltató vagy Dealer központtal ügynöki szerződést kötő és az érvényes törvényekkel, valamint a TianDe társaság Disztribútorainak Etikai kódexével összhangban dolgozó természetes vagy jogi személy.

ID-szám – Regisztrációs azonosító szám– a TianDe Jogtulajdonosa Egységes informatikai-analitikai központjában történő regisztrációja során a Disztribútornak a számítógépes nyilvántartás céljából adott szám. Minden Disztribútor kizárólag egy regisztrációs ID-számmal rendelkezhet.

Szponzor – Információs szponzor – egy másik Disztribútort az üzleti tevékenységbe személyesen bevonó Disztribútor a bevont Disztribútor információs szponzora.

Struktúra – a legalsó szinttel bezárólag a Szponzor szervezetének minden, hierarchikus rendben elhelyezkedő Disztribútora. Az első generációs Disztribútorok szervezetükkel együtt a Szponzor szervezetének ágait képezik. A szervezetet képező ágak száma megegyezik a Szponzor szervezetének első szintjét képező Disztribútorainak számával.

SP – Saját forgalom – a Disztribútor egyhavi, személyes vásárlásai. Figyelembe veendő a státusz odaítélésénél és a bónusz kiszámításánál. Havi rendszerességgel mért mutató.

CsP – Csoportforgalom – a Szponzor, valamint a Szponzor struktúrájába tartozó összes Disztribútor által elért SF összege, függetlenül attól, hogy a Disztribútorok a struktúra mely szintjén találhatók. Havi rendszerességgel mért mutató.

Szint – Generáció – a Disztribútor által a struktúrában a Szponzor szempontjából elfoglalt hely. Az a Disztribútor, akinek egy másik Disztribútor az információs szponzora, a másik Disztribútor első generációjának minősül. Következésképpen második generációs Disztribútornak minősül az a Disztribútor, akinek egy első generációs Disztribútor az információs szponzora, és így tovább.

P – Pont) – az áru értékének a bónusz kiszámításának alapját képező egyezményes mértékegysége.

 

Státusz Besorolás – a Disztribútor előmenetelét tükröző mutató.

K, VIP, J,

Inst, P, Mest,

Men, IG, GIG, EIG,

AIG, GYIG, RIG,

ZIG, SIG,

BIG, Grand BIG,

Csillag BIG,

Galaktikus BIG.

 

Státuszok – Konzultáns, VIP-ügyfél, Jelölt, Instruktor, Partner, Mester, Menedzser, Igazgató, Grand igazgató, Ezüst igazgató, Arany igazgató, Gyöngy igazgató, Rubin igazgató, Zafír igazgató, Smaragd igazgató, Briliáns igazgató, Grand Briliáns igazgató, Csillag Briliáns igazgató, Galaktikus Briliáns igazgató.

B – Bónusz – az aktív Disztribútor számára a társaság marketingtervének megfelelően, havonta megfizetett díjazás. Formája lehet ügynöki vagy bizományosi díjazás. A TianDe marketingterve által nyújtott előnyök teljes mértékben a vállalkozói státuszban tevékenykedő Disztribútorokat illetik meg. Ha egy Disztribútor csak termékfogyasztó, az őt megillető előny az áruk kedvezményes áron történő beszerzésének lehetőségére korlátozódik, és bónusza az általa vásárolt termékek árában fejeződik ki.

Disztribútori ár – az az ár, amelyen a Disztribútorok az általuk elért státusztól függetlenül a termékeket megvásárolják.

Kiskereskedelmi ár – az ügyféleladások estében alkalmazandó, a Tiande Jogtulajdonosa által ajánlott ár. A Disztribútori árhoz képest felszámítandó pótfelár mértéke 54%. A fogyasztók számára történő értékesítés során alkalmazandó, rögzített ár.

Regionális felár – a TianDe üzleti közösség az egységes árpolitikát alkalmaz. Nagy távolságok és termékszállítási nehézségek esetén a TianDe Jogtulajdonosának jogában áll ajánlani egy százalékos értéket, amellyel a kiskereskedelmi ár megemelhető.

WEB-iroda – a Disztribútor saját online internetes irodája, amely feltünteti a struktúrájához tartozó összes Disztribútor által végzett munka eredményét (SP, CsP, státusz).

SZK – Szolgáltató központ – a TianDe áruvédjegyeivel ellátott termékeket terítő, valamint a Disztribútorokat és a fogyasztókat a TianDe teljes termékválasztékával és nyomtatott kiadványaival ellátó jogi személy vagy egyéni vállalkozó.

DK – Dealer központ – A Jogtulajdonossal franchise szerződést (kereskedelmi koncessziós szerződést) kötő és e szerződés minden előírását betartó Szolgáltató központ.

 

EIAK – a TianDe Egységes informatikai- analitikai központja – A Jogtulajdonosnak a Disztribútorok által a TianDe minden olyan Dealer- és Szolgáltató központjában megejtett vásárlásokkal kapcsolatos információkat összesítő és feldolgozó szervezeti alegysége, amelyek a Jogtulajdonossal megkötött franchise-szerződéssel, valamint a Jogtulajdonosnak a TianDe üzleti rendszere használatára és a TianDe áruvédjegyeivel ellátott termékek értékesítésére vonatkozó írásbeli engedélyével rendelkeznek. Az elszámolásokat a TianDe marketingtervével összhangban kell elvégezni. Az elszámolások végeredményét a Dealer- és Szolgáltató központok által a TianDe Disztribútorainak az elszámolási időszakban elért eredmények alapján megfizetendő ügynöki díjazások összege képzi.

A TianDe Etikai ellenőrző szolgálata – az Egységes informatikai-analitikai központ szervezeti alegysége, amelynek feladata az Etikai kódex megsértésével kapcsolatos kérdések kivizsgálása.

 

 1. Alapvető rendelkezések

1. A Disztribútorok regisztrálása a TianDe társaságban

1.1. A regisztrálás rendje.

1.1.1. Disztribútor lehet minden, a lakóhelye szerinti ország törvényei értelmében cselekvőképes ember.

1.1.2. A társaság leendő Disztribútorainak regisztrálniuk kell magukat a www.tiande.ru internetes honlapon, vagy ki kell tölteniük egy papíralapú regisztrációs szerződést és azt le kell adniuk bármely Szolgáltató vagy Dealer Központ ügyintézőjének.

1.1.3. A Disztribútor regisztrálásának előfeltétele, hogy a jelölt kitöltse a regisztrációs szerződés Szponzorra vonatkozó részét.

1.1.4. A jelöltnek a regisztrációs szerződést hibátlanul kell kitöltenie. Ha a kitöltés során hibát vétettek, aminek következtében a jelölt regisztrálására más Szponzor struktúrájában került sor, a bónuszt (B) nem kell elszámolni. A jelöltnek a tévedésről tájékoztatnia kell az EIAK-t és az 1.3. sz. pontban leírtaknak megfelelően kérvényeznie kell a regisztrációs szerződés kitöltése során elkövetett hibák kijavítását.

1.1.5. A regisztrációs szerződés nyilvántartásba vételével egyidejűleg a jelölt nem rendelkezhet másik érvényes regisztrációs szerződéssel. Amennyiben kiderül, hogy a társaságnál már korábban regisztrált Disztribútor aláírt egy új regisztrációs szerződést, a később nyilvántartásba vett regisztrációs szerződés érvénytelennek minősül, a Disztribútorral szemben pedig érvényesíteni kell a 14. sz. pontban ismertetett szankciókat.

1.1.6. A papíralapú regisztrációs szerződést a jelöltnek személyesen kell aláírnia. Ettől eltérő esetben, illetve ha a szerződésen nincs aláírás, a kitöltött szerződést érvénytelennek kell tekinteni.

1.1.7. Ajánlatos, hogy a regisztrációs szerződés kitöltése során a jelölt az őt elsőként az együttműködésbe bevonó és a társaság által kínált lehetőségeket neki elsőként bemutató Disztribútort jelölje meg Szponzorának. Mindamellett a Szponzor végleges megválasztásának joga a jelöltet illeti.

1.1.8. Abban az esetben, ha a jelöltnek vannak a társaságban már korábban regisztrált hozzátartozói, a Szponzort a 2. sz. pontban leírtakkal összhangban kell megválasztani.

1.1.9.  A társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelölt által kitöltött regisztrációs szerződés nyilvántartásba vételét elutasítsa.

 

 

1.2. A Disztribútor felelősségvállalása.

A jelölt regisztrálását akadályozó bármely ténynek a jelölt részéről történő eltitkolása az Etikai kódexben foglalt rendelkezések és a regisztrációs feltételek megsértésének minősül. A regisztrációs szerződést kézjegyével ellátó bármely jelölt aláírásával egyszersmind megerősíti, hitelesíti, garantálja, illetve kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a társaságban történő regisztrálás időpontjában és annak érvényességi ideje alatt:

1.2.1. Az 1.1. szakaszban ismertetett minden követelménynek megfelel.

1.2.2. A regisztrációs szerződésben foglalt követelményekkel és a hatályos törvényekkel összhangban jogosult a regisztrálásra.

1.2.3. Nem folytat az Etikai kódexben foglaltakkal ellentétes vagy a regisztrációra vonatkozó előírásokat sértő tevékenységet.

1.2.4. A társaságnak semmiféle kárt nem okoz.

1.2.5. A regisztrációs szerződésben magára vonatkozóan az igazságnak megfelelő adatokat közölt.

1.3. A regisztráció során elkövetett hibák javítása.

1.3.1. Ha a regisztrációs szerződésben a Disztribútor személyi adatait (pl. nevét, címét, telefonszámait stb.) tévesen tüntették fel, azok helyesbítéséhez a saját web-iroda „Profil” menüpontját kell használni, vagy a TianDe EIAK-ba el kell juttatni egy a regisztráció menetében vétett hibák kijavítására vonatkozó kérvényt.

1.3.2. Amennyiben a regisztrációs szerződés kitöltése során olyan hibát vétettek, amelynek eredményeként a Disztribútort más Szponzor struktúrájában regisztrálták, a Disztribútornak a regisztráció időpontjától számított két hónapon belül joga van beadni az EIAK-ba egy a regisztráció során vétett hiba kijavítására irányuló, a regisztrációs adatlap kitöltésének időpontjába megjelölt Szponzor, illetve egy legalább Rubin igazgatói vagy annál magasabb státuszú magasabb Szponzor aláírásával hitelesített kérvényt. A beadott dokumentum alapján az EIAK kijavítja a hibát.

1.3.3. A regisztráció során vétett hibák kijavítását igénylő kérvényt a Disztribútor vagy annak Szponzora eljuttathatja személyesen a TianDe EIAK-ba, vagy továbbítható e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus címre.

 

2. A házastársak és rokonok tevékenységének szabályozása

2.1. A házastársak regisztrálásának és tevékenységének rendje.

2.1.1. A hivatalos házastársi kapcsolatban lévő házastársakat családi regisztrációs szerződés kitöltésével egyetlen regisztrációs azonosító szám alatt, vagy külön, egyedi regisztrációs szerződésekkel is be lehet regisztrálni. Utóbbi esetben a társaságba elsőnek beregisztrált házastárs lesz a másik Szponzora.

2.1.2. A családi regisztrációs szerződéssel történő regisztráláshoz a Disztribútoroknak egy megadott formátumú nyilatkozatot kell kitölteniük, csatolva ahhoz a két házastárs személyi igazolványa és a házassági anyakönyvi kivonat másolatát.

2.1.3. A családi regisztrációs szerződéssel elsőként regisztrált Disztribútor a szerződés első, míg a másodikként regisztrált Disztribútor annak második tulajdonosának minősül.

2.1.4. A hivatalos házastársi kapcsolatban élő Disztribútornak a regisztrációs szerződés aláírása során tudatában kell lennie, hogy a társaságban nem regisztrált házastársának a társaság üzleti kereteiben végzett bármely tevékenysége úgy fog minősülni, mint az ő kérése és az őt megillető jogok saját részéről történt átruházása alapján végzett tevékenység. Ennek alapján a társaságban regisztrált házastárs a társaság Disztribútorának nem minősülő házastársa bármely olyan tevékenységéért felelősséggel tartozik, amely megsérti az Etikai kódexet.

2.1.5. Házastársaknak nem lehet eltérő Szponzora és nem tevékenykedhetnek külön struktúrákban. Amennyiben a társaság tudomására jut, hogy a regisztráció céljából leadott regisztrációs szerződés hamis adatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a jelölt házas-e, vagy házastársa Disztribútor-e vagy sem, a szóban forgó szerződés érvénytelennek minősül és a jelölt regisztrálását meg kell tagadni.

2.1.6. Ha a társasággal üzleti kapcsolatban álló, különböző struktúrákban dolgozó két Disztribútor összeházasodik, jogukban áll megtartani regisztrációs azonosító számukat és struktúrájukat, vagy további tevékenységüket folytathatják egy struktúrában, ebben az esetben azonban struktúrájuk a Szponzorok korábbi vonalán marad (azaz a házastársak egyike struktúráját otthagyja a korábbi szponzori ágon).

2.1.7. A TianDe marketingtervének a családi regisztrációs szerződésekre és az egyes Disztribútorokra vonatkozó feltételei azonosak.

2.1.8. A családi regisztrációs szerződés alapján regisztrált Disztribútorok az Igazgató szint elérése esetén járó elismerést két külön tanúsító oklevél és kitüntetés formájában kapják meg. A regisztrációs szerződés mindkét tulajdonosa a besorolást elérő személynek minősül.

2.1.9. Amennyiben a házastársak külön regisztrációs azonosító szám alatt dolgoznak, mindkettejük eredményeit külön kell figyelembe venni.

2.1.10. Válás, a társas viszony felbontása.

A családi regisztrációs szerződéssel regisztrált házaspár válása (a társas viszony felbontása) esetén a Disztribútoroknak az EIAK-hoz egy nyilatkozatot kell eljuttatniuk, csatolva ahhoz (válás esetén) a válásról szóló anyakönyvi kivonat másolatát. A családi regisztráció megszüntetése után a családi regisztrációs szerződés egyik tulajdonosa jogosult bármikor és bármely szponzori ágon újra regisztrálni a társaságban. A létező struktúra a családi regisztrációs szerződés regisztrációs azonosító száma alatt osztatlanul megmarad. Az új regisztrációs szerződést kitöltő Disztribútor újoncnak minősül, a családi regisztrációs szerződés alapján szerzett besorolását és bónuszát elveszíti.

2.1.10.1.Ha a családi regisztrációs szerződés felmondása esetén a szerződés tulajdonlását illetően a házastársak közös megegyezésre tudnak jutni, egyikük megtarthatja a korábbi regisztrációs azonosító számot, az első Disztribútor javára lemondó másik Disztribútor pedig jogosult új regisztrációs szerződést kitölteni és saját ID-t kapni.

2.1.10.2. Amennyiben a családi regisztráció megszüntetése esetén a házastársak nem tudtak közös megegyezésre jutni, a regisztrációs azonosító szám a regisztrációs szerződés első tulajdonosáé marad.

2.2. A rokonok regisztrálásának és tevékenységének rendje.

2.2.1. A Disztribútor közeli rokonai (szülők, gyerekek) regisztrálhatják magukat a társaságban, de csak ugyanabban a struktúrában egy szinttel lejjebb.

2.2.2. Kivételes esetben közeli rokonok (szülők, gyerekek) regisztrálhatók különböző szponzori ágakon, amihez a rokonoknak az EIAK-tól engedélyt kell kapniuk.

2.2.3. Amennyiben az EIAK tudomására jut, hogy a regisztráció céljából leadott regisztrációs szerződés hamis adatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a jelölt a Disztribútor közeli rokona-e vagy sem, a szóban forgó szerződés érvénytelennek minősül és a jelölt regisztrálását meg kell tagadni.

3. Szponzorváltás

3.1. Ha egy Disztribútor Szponzort akar váltani, azt az EIAK-nál írásban kell kérvényeznie, megjelölve a szponzorváltás szükségességére utaló okokat (tényeket, eseményeket). A kérvényhez csatolni kell a struktúra összes felettes Szponzorának és az új Szponzor írásbeli jóváhagyását. A kérelem megvizsgálására megszabott határidő egy naptári hónap.

3.2. A Szponzort váltó Disztribútor által felépített teljes struktúra az első Szponzor korábbi struktúrájában marad.

3.3. Amennyiben a számára előterjesztett indokokat nem tartja kielégítőnek, az EIAK-nak jogában áll egyoldalúan (indokolási kötelezettség nélkül) elutasítani a Disztribútor szponzorváltásra vonatkozó kérelmét. A Szponzorváltással kapcsolatos döntést minden esetben egyedi elbírálás alapján kell meghozni, s az kiegészülhet speciális feltételekkel és a Disztribútorral, illetve annak magasabb Szponzorával szemben támasztott követelményekkel.

3.4. Kivételes esetekben, ha a Disztribútorok és azok struktúrája Szponzor nélkül marad, az EIAK jogosult őket más Szponzorokhoz csatolni, de ugyanabban a szponzori struktúrában, az összes felsőbb Szponzor egyetértésével és az adott ügyre vonatkozó speciális feltételek mellett.

 

4. A regisztráció megszűnése

4.1. A regisztráció megszűnése (időtartamának befejeződése).

4.1.1. A regisztráció automatikusan megszűnik, ha valaki a regisztrálása időpontjától eltelt három hónap során egyáltalán nem vásárol a társaság termékeiből. Amennyiben a három hónap valamelyike folyamán, beleértve a regisztrálás hónapját is, történt vásárlás, a továbbiakban a regisztráció akkor szűnik meg, ha az érintett egymást követő hat hónap során nem vásárol a társaság termékeiből. A regisztráció megszűnése után bármikor lehetséges struktúrát és Szponzort választva újraregisztrálni.

4.2. A regisztrációs szerződés érvénytelenítése a Disztribútor kezdeményezésére.

4.2.1. A Disztribútornak joga van bármikor beszüntetnie tevékenységét, írásos nyilatkozatban tájékoztatva erről az EIAK-t.

4.2.2. A Disztribútor regisztrációs szerződését a Szponzorral egyeztetett nyilatkozat kézhezvételét követő egy hónapon belül kell érvényteleníteni.

4.3. A regisztráció érvénytelenítése a társaság kezdeményezésére.

4.3.1. A társaságnak jogában áll saját döntése alapján érvényteleníteni a Disztribútor regisztrációs szerződését, amennyiben az megsértette az Etikai kódexet.

4.3.2. A Disztribútor regisztrációs szerződésének a társaság kezdeményezésére történő érvénytelenítése esetén a Disztribútornak nincs joga a társaságtól bárminemű kifizetést vagy kárpótlást követelni.

4.4. Regisztrációs szerződése érvénytelenítése után a Disztribútor azonnal köteles beszüntetni tevékenységét, továbbá a társaság áruvédjegyeinek, kereskedelmi védjegyeinek, cégjelzéseinek, emblémáinak, logóinak és a szellemi tulajdonát képező egyéb tárgyak használatát.

4.5. A társasággal folytatott együttműködése beszüntetése esetén a Disztribútor struktúrája a 25/75% arány = 1 feltétel mellett átkerül a következő aktív magasabb Szponzorhoz.

4.6. A társasággal folytatott együttműködés újrakezdése.

4.6.1. A társasággal együttműködését a 4.1.1. pontban foglaltak alapján megszakító Disztribútor bármikor újra regisztráltathatja magát a társaságban.

4.6.2. A társasággal együttműködését a 4.2. és 4.3. pontban foglaltak alapján megszakító Disztribútor legkorábban a regisztrációs szerződése érvénytelenítésétől számított hat hónap múlva regisztráltathatja magát újra a társaságban.

4.6.3. A társasággal együttműködését a 4.2. és 4.3. pontban foglaltak alapján megszakító Disztribútor házastársa és/vagy közeli hozzátartozója legkorábban a Disztribútor regisztrációjának megszűnésétől számított hat hónap múlva regisztráltathatja magát a társaságban.

4.6.4. Az EIAK fenntartja magának a jogot, hogy az újraregisztrálást elutasítsa, vagy az arra megállapított tilalmi időszakot meghosszabbítsa, amennyiben

 • kiderül, hogy abban az (inaktív) időszakban, amikor nem történt vásárlás, a Disztribútor a Disztribútorokat megillető áron saját használatra vásárolt termékeket, azokat értékesítette, szponzori tevékenységet végzett vagy jelölteket keresett Disztribútornak, ügyintézőként dolgozott egy Szolgáltató központban, valamilyen módon a társasággal összefüggésbe hozható tevékenységet végzett;
 • a Disztribútor a társasággal együttműködését a 4.3. pontban foglaltak alapján szüntette meg.

4.6.5. Amennyiben egy Disztribútor a társasággal folytatott korábbi együttműködést újrakezdi, a korábban általa létrehozott struktúrát nem kapja vissza.

5. A Disztribútorokra Szponzorként háruló kötelezettségek

A Szponzorként is tevékenykedő Disztribútorra további kötelezettségek is hárulnak:

5.1. Tájékoztatni az együttműködésbe bevonni kívánt jelölteket a regisztráció feltételeiről, és megismertetni velük az Etikai kódexet.

5.2. Minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy a struktúrájához tartozó Disztribútorok betartsák a regisztrációra vonatkozó feltételeket és az Etikai kódexet, valamint a vonatkozó törvényi előírásokat.

5.3. A társaság által ajánlott módszerekkel és eljárásokkal összhangban oktatni és motiválni a struktúrájához tartozó Disztribútorokat.

5.4. Állandó kapcsolatot tartani a struktúrájához tartozó Disztribútorokkal.

5.5. A regisztrációra vonatkozó feltételek és az Etikai kódex betartásával személyes példát mutatni a struktúrájához tartozó Disztribútoroknak.

5.6. Motiválni a Disztribútorokat, hogy részt vegyenek a társaság és a struktúra rendezvényein.

 

6. A társaság tevékenységével kapcsolatos jogok és kötelezettségek átruházása

6.1. A jogok és kötelezettségek örökség útján történő átadása.

6.1.1. A Disztribútor halála esetén (a társaság tevékenységével kapcsolatos) jogai és kötelezettségei az öröklési sorrend szerint ruházódnak át annak az országnak törvényei és előírásai szerint, amelynek területén a Disztribútor élt.

6.1.2. A jogok és kötelezettségek örökösök számára történő átruházásának határideje a Disztribútor halála bekövetkeztének napjától számított hat hónap. A jogok és kötelezettségek megkapása érdekében az örökösök az EIAK-hoz az alábbi okiratokat kötelesek benyújtani:

 • az örökösnek az együttműködésre vonatkozó, a Szponzor és egy legalább Rubin igazgató szintű besorolással rendelkező magasabb Szponzor által hitelesített szándéknyilatkozatát;
 • az örökös személyazonosságát igazoló okmány (személyi igazolvány) másolatát;
 • az elhunyt Disztribútor regisztrációs szerződésének másolatát (amennyiben annak kitöltése papíralapon történt);
 • a Disztribútor halotti anyakönyvi kivonatának másolatát;
 • a Disztribútor és az örökös rokoni kapcsolatát igazoló okirat másolatát.

6.1.3. A Disztribútor jogai és kötelezettségei öröklésének elutasítása esetén, vagy ha az elhunyt Disztribútor által hátrahagyott örökséget nem fogadják el, a Disztribútor regisztrációja hat hónap elteltével törlődik. Az általa felépített struktúra az elhunyt Disztribútor közvetlen Szponzorához kerül.

6.2. A regisztrációs azonosító szám átruházása a Disztribútor kezdeményezése alapján.

6.2.1. A Disztribútor jogosult saját regisztrációs azonosító számát más személyre átruházni.

6.2.2. A Disztribútor köteles a jogai és kötelezettségei más személyre történő átruházására vonatkozó nyilatkozatot az EIAK-hoz eljuttatni, feltüntetve abban regisztrációs azonosító száma átruházásának okait és tájékoztatást adva a regisztrációs szerződés új tulajdonosáról. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Szponzor és egy legalább Rubin igazgató státuszú magasabb Szponzor aláírását, valamint a Disztribútorok egyetértő beleegyezését.

6.2.3. Az EIAK köteles a Disztribútor jogainak átruházására vonatkozó szándéknyilatkozatát 30 munkanap alatt elbírálni. Az EIAK-nak jogában áll a Disztribútor nyilatkozatát elfogadni, illetve a jogok és kötelezettségek más személyre történő átruházását elutasítani, amennyiben az átruházás indokait nem találja kielégítőnek.

6.3. A regisztrációs szerződés új tulajdonosával szemben támasztott követelmények.

A Disztribútor jogainak más személyre történő átruházása során a regisztrációs szerződés új tulajdonosaként fellépő Disztribútor és a társaság között (átruházás esetén), illetve a regisztrációs szerződés új tulajdonosa és a társaság között (a regisztrációs azonosító szám jogának öröklés útján történő átadása esetén) külön megállapodás megkötésére kerül sor.

6.3.1. A regisztrációs szerződés új tulajdonosának rendelkeznie kell a társasággal, a társaság üzletvitelének alapvető módszereivel és a társaság marketingtervével kapcsolatos, alapvetően szükséges ismeretekkel.

6.3.2. Az új tulajdonos köteles felelősséget vállalni a Disztribútor által átadni szándékozott struktúra irányításáért, motiválásáért és oktatásáért.

6.3.3. A regisztrációs szerződés új tulajdonosa köteles a társaság üzletvitelével kapcsolatos, a társaság Szabályzataiban és az Etikai kódexben rögzített mindennemű kötelezettséget teljesíteni.

6.3.4. Az új tulajdonos köteles megőrizni és növelni a Disztribútor által átadni szándékozott struktúra áruforgalmát.

6.3.5. A regisztrációs szerződés új tulajdonosa köteles a társaság tevékenységével kapcsolatos jogok és kötelezettségek átvételétől számított hat hónapon belül új (a regisztrációs azonosító számot átruházó Disztribútor által elért szintnél magasabb) besorolási szintet elérni, vagy hozzásegíteni egy általa személyesen az üzletbe bevont új Disztribútort az Igazgató státusz eléréséhez.

6.3.6. A Disztribútor jogainak és kötelezettségeinek átvételétől számított hat hónapon belül annak jogutódja köteles az EIAK-nak az átadott struktúra Disztribútorainak írásos beleegyezését bemutatni, mely szerint az utóbbiak készek az új Szponzorral dolgozni. Amennyiben az írásos egyetértési nyilatkozat bemutatása nem történik meg, az &aacu